VPSPika.Com Shop VPS ,Proxy và Tài Khoản tự động

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

PROXY PRIVATE TỰ ĐỔI IPv6 SAU 10 PHÚT

57.600đ

Hệ thống sẻ tự đổi IP vào phút thứ 0 10 20 30 40 50 của giờ.
VÍ dụ như là 12h00 12h10 12h20... sẻ tự đổi IP.
Đinh dạng IP:PORT:USER:PASS
Đinh dạng IP:PORT ( Vui lòng bấm xóa user pass ở lịch sử giao dịch )

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này